Ứng dụng đọc báo online, lấy cảm hứng thiết kế từ Apple Store.

Chức năng

  • Đọc bài viết
  • Xem bình luận
  • Lưu bài viết

Các trang báo hiện có trong app

  • Tinh Tế
  • Genk

(sẽ thêm nhiều báo khác trong thời gian sắp tới)

(Visited 234 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *